ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Γραφείο ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης με το διακριτικό τίτλο «Be Powerful by Evdoxia» δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation) G.D.P.R.  2016/679 της Ε.Ε., όπως ισχύει από 25-5-2018, με την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ιδιαίτερα τον ν. 4624/2019 ΦΕΚ 137Α, 29.08.2019), με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία ιδιωτών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και με τη συγκατάθεση που λαμβάνεται (σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για επεξεργασία). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η BPbE.τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα   των δεδομένων.

1.Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την BPbE 

Η BPbE συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα ιστορικού σωματικής και ψυχικής υγείας του υποκειμένου και να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της έναντι αυτού. Να επικοινωνεί κατάλληλα με τα υποκείμενα των δεδομένων και να τους αποστέλλει ηλεκτρονικά, λεκτικά ή εγγράφως σε μορφή ακίνητης ή κινούμενης εικόνας (video) ή και σε συνδυασμό των ανωτέρω τις ενημερωτικές απαντήσεις κτλ ή άλλες πληροφορίες για τις δράσεις της. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην BPbE εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Γενικά η BPbE συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να ικανοποιήσει τα αιτήματα ενημέρωσης, συμβουλευτικής και θεραπείας των υποκείμενων των δεδομένων.

2.Προστασία των δεδομένων

Η BPbE δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση , απώλεια ή καταστροφή. Διατηρεί τα δεδομένα με ασφάλεια και τα αντιμετωπίζει με ευαισθησία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς. Η  BPbE δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ‘η άλλες εξωτερικές οντότητες εκτός κι αν αυτό νομίμως προβλέπεται προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, να απαντήσει σε αιτήματα δημοσίων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις. Η BPbE δεν πουλά ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με οργανισμούς. Δε χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει. Η BPbE διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του/των σκοπών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3.Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η BPbE διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται. Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Εάν υποβάλατε τα προσωπικά δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας για να λαμβάνετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να αφαιρεθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από το σχετικό κατάλογο παραληπτών, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η  BPbE διαγράφει τα δεδομένα στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την BPbE ή επιθυμείτε  να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η BPbE, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Ευδοξία Χειλά

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσω / Εξωτερικής Ανάτασης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : bepowerfulbyevdoxia@gmail.com , evichilla@hotmail.gr

Τηλ: 2821 008048, 6987959610

Log IN
For more

Don't Have an Account?